Geri Dönüşüm / Ferhanoğulları Geri Dönüşüm

GERİ DÖNÜŞÜMÜN  NEDEN ÖNEMLİDİR!!!!

1.Doğal Kaynaklarımız Korunur;
 
Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir. Örneğin; kağıdın geri dönüşümü ile ormanlarda ağaçların daha az kesilmesini sağlamış oluruz. Benzer şekilde plastik atıklarının geri dönüşümü ile petrolden tasarruf sağlanabilir.
 
 
2.Enerji Tasarrufu Sağlanır;
 
Geri dönüşüm malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünde bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si kadardır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.
 
3.Atık Miktarı Azalır;
 
Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir.
 
4.Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım Demektir;
 
Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu yapacaktır. Yeni iş imkanları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır.

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

 
GERİ DÖNÜŞÜM terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.
 
Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin ve tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermelerin ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları gerektirmektedir.
 
Demir ,çelik, bakır , kurşun kağıt plastik kauçuk cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar önemli çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıklar düzenli bir şekilde bertaraf edilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır.
 
Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji metallerinin madenlerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha azdır. Şöyle ki; geri kazanılmış metalden 1 ton alüminyum yapmak için gereken enerjiyi cevherden yapılacak alüminyum için harcanan enerjinin %4’ü dür. Aynı şekilde bakır bileşimlerin geri kazanılması için gereken enerji bu metalin madenlerden çıkartılması için gereken enerjinin sadece %13 ve demir / çelik için %19’u kadardır.(lyons ve tonkin , 1975) aynı şekilde 1 ton kullanılmış kağıdın geri kazanılmasıyla 17 ağaç kurtarılmakta 4100 kw saatlik enerji tasarruf edilmektedir. Ki bu miktar bir ailenin ortalama olarak 1 yılda kullandıkları elektrik enerjisidir.
 

GERİ DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

 
* Çevrenin Korunmasına Yardımcı Olur
 
Geri dönüşüm atık yakma tesislerinde ya da düzenli atık depolama sahalarında biriken atık miktarlarını ciddi oranda düşürür.
 
Dünyanın birçok noktasında inşa edilmiş düzenli depolama alanları, çürüyen katı atıklardan çıkan toksik kimyasalların sızarak su sistemlerine ulaşması durumu gözetilerek dizayn edilmiştir. Fakat bu nereye kadar bu şekilde sürecek? Dünyanın birçok noktasında su kaynaklarının kirlenmesine neden olan tehlikeli kimyasallar kontaminasyonu ile ilgili bir çok örnek vardır.
 
Katı atıkların yakılması elektrik ihtiyacı için verimli olabilir fakat artan karbondioksit ve diğer sera gazları için ek bir maliyet doğar. Bu yüzden yakmadan önce yapılabilecek geri dönüşüm oranının mümkün olduğunca arttırılması gerekmektedir.
 
*Sınırlı Kaynakların Korunmasına Yardımcı Olur
 
Bu faydanın doğru bir perspektifte incelenebilmesi için aşağıdaki örneğe göz atalım;
 
1 ton çeliğin geri dönüştürülmesi ile yaklaşık 1,2 ton demir cevherine, 800 kg'lık kömürün yanması ile elde edilebilecek enerjiye ve yine yaklaşık 70 kg kireç taşına (kalkere) duyulacak ihtiyaç ortadan kalkar. Her çeşit kağıdın geri dönüşümü sayesinde fazladan milyonlarca ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.
 
Değerli metal (altın, gümüş, tantal, titanyum, rodyum vb.), metal (bakır, alüminyum, nikel vb.), yağ (bitkisel yağlar, endüstriyel yağlar) vb. kaynaklar sonlu kaynaklardır ve er ya da geç tükenecektirler.
 
Cep telefonu ve bilgisayar üreticileri sürekli olarak hammadde gereksinimlerini rapor etmektedirler, birçoğu bozulan ya da modası geçen ürünlerini kendi çabaları ile geri toplama hizmeti sunmaya başlamıştır.
 
* Enerji Verimliliğini Arttırır
 
Geri dönüşüm yeni cevher olarak işlenerek elde edilecek hammaddenin üretimindeki enerji tüketim miktarını ve enerji maliyetini ciddi oranda düşürür. Maden ocaklarının işletilmesi, cevherin çıkarılması, çıkan cevherin ayrıştırılması ve şekillendirilmesi, taşınması vb. bir dizi işlemin yapılmasına gerek duyulmaz.
 
* Güçlü Bir Ekonominin Kurulmasına Yardımcı Olur
 
Maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliği, kaynakların korunması ve mesleki gelişim vb. ülkelerin güçlü bir ekonomiye ulaşmasında ciddi fayda sağlayacak parametrelerdir.
 
Genel itibari ile ekonomik krizin baş gösterdiği dönemlerde geri dönüştürülebilir ürünler her ne kadar dip fiyatlar görse de, kriz öncesi döneme geçiş, diğer sektörlere göre çok daha hızlı olur. Ekonomik krizlerden en az etkilenen sektörlerden biri de geri dönüşüm sektörüdür, bunu sağlayan en önemli faktör ise hammaddeye çok daha ekonomik yollardan ulaşılmasıdır.
 
Geri dönüşüm konusundaki uzmanlık daha ileri teknolojilerin de kullanılmaya başlamasıyla zamanla daha da artmaktadır. Kamu kurumları doğrudan ya da kullandıkları taşeronlar vasıtasıyla depolamadan ve atık toplamadan sağladığı enerji tasarrufundan yüksek oranlarda faydalanmaktadır.
 
*Toplumsal Bir Yapı Kurar
 
İnsanların bir araya gelmesindeki ve topluluklar oluşturmasındaki asıl neden, sorun ve bu sorunlara karşı alınacak önlemlerdir. Geri dönüşüm de bundan farklı değildir.
 
Farklı şehir veya farklı ülkeden, farklı kültüre, farklı eğitime, farklı yaş grubuna, farklı cinsiyete, farklı siyasi ve hayat görüşüne sahip insanlar bir araya gelerek çevre ve canlıların geleceği için aynı amaç doğrultusunda hareket etmektedirler.
 
*Bir Meslek Oluşturur
 
Geri dönüşüm, depolama veya atık yakma işleminden daha geniş kapsamlı iş imkanı oluşturur. Yüksek işsizlik oranının olduğu ve piyasalarda durgunlukların yaşandığı bir dönemde böylesine bir fayda göz ardı edilemez boyuttadır.
 
 

FERHANOĞULLARINININ ÇEVREYE KAZANDIRDIKLARI;

 

Şirket olarak 2005 yılı sonundan 2012 yılı sonuna kadar topladığımız 90.000 tona yakın ambalaj atığının geri dönüşümü sayesinde;

  • 1088.740 adet büyük ağacın kesilmesi önlenmiştir.Bu da 540 futbol sahası büyüklüğünde bir ormanın kurtarılması demektir.
  • 2.128.440 ton sera gazı CO2 ’ nin atmosfere atılması önlenmiştir.
  • 15.351 ton atık gaz kirleticinin atmosfere atılması engellenmiştir.
  • 2.302.560 ton yani 121.978 tanker dolusu suyun israf edilmesi önlenmiştir. Bu da 126.087 ailenin 1 aylık su tüketimine denk gelmektedir.
  • 98.570.000 litre yani 5.679 tanker dolusu fuel-oil tasarrufu sağlanmıştır.
  • 232.364.000 Kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır.
  • Ortalama 4 kişiden oluşan 981.188 ailenin 1 aylık elektrik tüketiminin geri kazanılması demektir.
  • 197.140 m³ çöp depolama alanı tasarrufu sağlanmıştır.
  • Bu da 71 olimpik havuz büyüklüğünde bir alan demektir.

 

...